Menu

Zaprojektuj Biżuterię

Regulamin wykonania projektu biżuterii i/lub wykonania wyrobu gotowego.

Poniższy tekst stanowi regulamin wykonania projektu biżuterii i/lub wykonania wyrobu gotowego przez Firmę Bodex Klepaccy -Silver z siedzibą 16-100 Sokółka ul. Kłopotowskiego 1 NIP PL5450003745 zwany dalej Zleceniobiorcą / sprzedawcą

I. Przedmiot warunki ogólne:

1) Klient zleca wykonanie projektu biżuterii, a Zleceniobiorca podejmuje się wykonania projektu w formie wizualizowanego pliku komputerowego.

2) Klient jest zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu, a w szczególności: szczegółowy opis, ew. szkic pomysłu, czy zdjęcie będące inspiracją. Opisowo informacje o detalach, rozmiarach, rodzaju i wielkości kamieni itp. Zleceniodawca, powinien również podać ramy budżetu na gotowy wyrób wykonany w srebrze lub złocie. Dzięki temu zleceniobiorca będzie mógł dostosować ilość i rodzaj użytych w projekcie kamieni, tak aby przygotowanie końcowego modelu mieściło się w zakresie przewidzianego budżetu. Większa ilość informacji pozwoli na dokładniejsze dopasowanie projektu przez Zleceniobiorcę do oczekiwań Klienta.

3) Klient oświadcza że przesłane do wykonania projektu informacje i dane nie są objęte jakakolwiek ochroną prawną innych podmiotów czy osób.

4) Zleceniobiorca do realizacji przyjmuje wyłącznie projekty które są możliwe do wykonania stosowaną w firmie Zleceniobiorcy technologią.


II. Koszt przygotowania projektu, i zakres gwarantowanych prac

1) Koszt przygotowania projektu i/lub wykonania wyrobu gotowego ustalany jest indywidualnie i podany klientowi pisemnie w postaci przesłanego e-maila i jest płatny przed przystąpieniem do prac projektowych i/lub wykonania wyrobu gotowego w formie zaliczki lub całej kwoty. Nie podlega zwrotowi kwota za wykonanie projektu w przypadku gdy klient zrezygnuje z prac projektowych na jakimkolwiek etapie.

W ramach tej kwoty Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) przygotowania wstępnego projektu (na podstawie przesłanych przez Klienta informacji),
b) przedstawienia go do konsultacji, i dwukrotnego wprowadzenia w projekcie zmian (za zmianę ujętą w ustalonym koszcie przygotowania projektu uznaje się modyfikację nie wpływającą na podstawową bryłę projektu, i nie powodującą konieczności jej przemodelowania)
c) Przekazania Zleceniodawcy gotowego projektu w plikach w formie: wizualizacji komputerowej w pliku JPG.

2) W przypadku zwiększenia zakresu prac ponad określoną indywidualnie kwotę Klient ma obowiązek zapłacić dodatkowy koszt pracy projektanta w wysokości 55 zł + VAT za 1 godzinę pracy.

3) Klient oświadcza że został poinformowany iż wprowadzenie zmian w wykonywanym projekcie może wpłynąć na zmianę kosztu wykonania gotowego wyrobu w stosunku do ceny określonej w ustaleniach wstępnych.

4) Ze względów technologicznych przy produkcji gotowego wyrobu w metalu, niektóre wymagania, pomysły i wyobrażenia Klienta mogą nie być możliwe do wykonania stosowanymi przez Zleceniobiorcę środkami technologicznymi. Odmówienie wykonania tego rodzaju elementów nie jest odstępstwem od umowy, i Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za pracę nad projektem.

5) Cena przygotowania projektu nie obejmuje praw majątkowych do niego. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe są własnością Firmy BODEX Klepaccy -Silver Przekazanie praw majątkowych do wykonanego projektu może nastąpić wyłącznie po podpisaniu osobnej umowy i uiszczeniu dodatkowej opłaty.

6) Płatności w ustalonej kwocie klient dokonuje przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao SA nr. rachunku PL 08 1240 5240 1111 0000 5704 7456 zleceniobiorcy tytule podając „płatność za projekt + nazwisko” lub gotówką w siedzibie firmy zleceniobiorcy.
III. Harmonogram czasowy prac nad projektem.

1) Zleceniobiorca po dostarczeniu przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych przygotować projekt wstępny będący wyjściem do uzgodnienia szczegółów, i przesłać go Klientowi do akceptacji.

2) Klient zobowiązany jest po otrzymaniu projektu wstępnego, w ciągu 3 dni roboczych przekazać w formie pisemnej (e-mail) swoje uwagi i proponowane zmiany. Klient ma możliwość bezpośredniej rozmowy z projektantem przygotowującym jego projekt, w celu omówienia koncepcji, wizji i szczegółów.

3) Zleceniobiorca jest zobowiązany nanieść na projekt proponowane przez Klienta, i skonsultowane z nim poprawki, i przesłać go do ponownej akceptacji w czasie 3 dni roboczych.

4) W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania poprawionego projektu Klient może opisać ostateczne poprawki, i przesłać je do Zleceniobiorcy w celu naniesienia w ostatecznym projekcie.

5)Zleceniobiorca przygotowuje ostateczną wersję projektu i w ciągu 3 dni roboczych przesyła ją do ostatecznej akceptacji Klientowi.

6)Po akceptacji ostatecznego projektu zostaje on przekazany w ustalonej formie Klientowi, a prace nad projektem zostają uznane za zakończone.

7) Jeśli klient decyduje się na wykonanie wyrobu gotowego na podstawie zaakceptowanego projektu zleceniobiorca przystąpi do prac. Wyrób gotowy będzie wykonany w terminie od 10-14 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektu przez klienta.

8) W przypadku wystąpienia siły wyższej powyższy harmonogram może ulec wydłużeniu. Nie stwarza to powodu do odstąpienia od projektu i/lub wykonania wyrobu gotowego przez żadną ze stron.


IV. Informacje dotyczące kontaktu

Materiały należy przesłać do naszej firmy na adres e-mail: biuro@bodex-klepaccy.pl , ten adres będzie później służył do komunikacji i przesyłania projektów do akceptacji. Telefony do kontaktu +48 85 711 94 27,
V. Prawa autorskie i majątkowe podmiotów i osób trzecich

1) Wszystkie projekty podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2) Przez pojęcie “Projekt” należy rozumieć projekt na każdym jego etapie, niezależnie od formy w jakiej jest on przedstawiany (szkic, rendering, zdjęcie, model 3D)

3) Zleceniobiorca nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych przez Klienta.

4)Wszystkie spory strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z prac nad projektem jest sąd właściwy dla miejsca siedziby zleceniobiorcy/Sprzedawcy.
VI.Ochrona danych osobowych

1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2) Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji, lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.