Menu

Fundusze Europejskie


Numer projektu: POIR.03.03.03-20-0016/17
Tytuł projektu: "Promocja produktów firmy BODEX Bogusław Klepacki na rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji. "
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie
pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.
Wartość projektu: 937 616,40 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 597 546,01 PLN
Numer projektu: POIR.03.03.03-20-0013/20
 

Tytuł projektu: "Umiędzynarodowienie działalności firmy "BODEX" Bogusław Klepacki."
Cele i efekty realizacji projektu:
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej firmy BODEX Bogusław Klepacki na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensy
wna promocja projektu oraz
asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta biżuterii oraz promocji branży Mody Polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.
Wartość projektu: 567 400,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 425 550,00 PLN